Bel ons tussen 13:00 en 21:00 (ma. t/m vr.)
0900 0343

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Scan uw grond

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – Aanmelding en totstandkoming van de overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – De prijs

Artikel   8 – Conformiteit en garantie

Artikel   9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Autorisatie

Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 13 – Geschillen

Artikel 14 – Beschikbaarheid en onderhoud

Artikel 15 – Beveiliging en internet

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Artikel 17 – Overmacht

Artikel 18 – Duur en beëindiging (Afmeldingsprocedure)

Artikel 19 – Privacy

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Scan uw grond;

3.      Dag: kalenderdag;

4.      Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Scan uw grond in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6.      Scan uw grond: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. In artikel 2 staat een omschrijving;

7.      Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Scan uw grond georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

8.      Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Scan uw grond gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

9.      Grondscan: Een scan van grond en grondlocaties die onder de naam Grondscan als product door Scan uw grond wordt aangeboden op www.scanuwgrond.nl. Op de website en in artikel 4.3 staan een nadere omschrijving. De website is van tijd tot tijd aan verbeteringen onderhevig.

10.    Dienst: Alle onderneembare acties op www.scanuwgrond.nl

11.    Persoonlijk gebruikersaccount: Het account op www.scanuwgrond.nl waar de consument kan inloggen onder zijn of haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Hierin kan de consument:

1.      Persoonlijke gegevens, adresgegevens, factureringsgegevens, inloggegevens en verzendgegevens inzien en wijzigen;

2.      Eerder aangekochte Grondscans bekijken en downloaden;

3.      Facturen bekijken en downloaden;

4.      Bestellingen annuleren;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Grondontwikkeling Nederland B.V. – Handelsnaam: Scan uw grond. Hierna te noemen ‘Scan uw grond’;

Robijnstraat 48

1812RB, Alkmaar;

Telefoonnummer: 072 – 8200272. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:30

E-mailadres: info@grondontwikkelingnederland.nl

KvK-nummer: 53082605

Btw-identificatienummer: 850738623B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Scan uw grond die aangeboden worden op www.scanuwgrond.nl en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Scan uw grond en consument.

2.      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Scan uw grond zijn in te zien en deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.      De informatie die middels een Grondscan wordt verstrekt, is een momentopname en heeft daarmee een beperkte geldigheidsduur. Aan de inhoud en juistheid van de informatie van iedere Grondscan kunnen geen rechten worden ontleend.

2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de betreffende Grondscan. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod van grond door de consument mogelijk te maken.

o   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o   de prijs inclusief belastingen;

o   de eventuele kosten van aflevering;

3.      De Grondscans bestaan indien mogelijk uit onderstaande onderdelen. Scan uw grond zal haar uiterste best doen om iedere grondscan aan de volgende onderdelen te laten voldoen:

 

Opzet rapportage Uitleg hoe de Grondscan is opgebouwd en uit welke onderdelen deze bestaat.
Locatiebeschrijving Beschrijving van de ligging van de te scannen grondlocatie en beschrijving van het gebied.
Relevante brondocumentatie Overzicht van de beschikbare brondocumentatie die betrekking heeft op de te scannen grondlocatie.
Huidig bestemmingsplan Indien aanwezig; Inzicht in en beschrijving van het huidige bestemmingsplan van de te scannen grondlocatie.
Toekomstig bestemmingsplan Indien aanwezig; inzicht in de status en beschrijving van het toekomstig bestemmingsplan van de te scannen grondlocatie.
Structuurvisies Indien aanwezig; inzicht in de structuurvisies die ten grondslag liggen aan de te scannen grondlocatie.
Beleidsstukken Indien aanwezig; inzicht in de beleidsstukken die ten grondslag liggen aan de te scannen grondlocatie.
Overige documentatie Indien aanwezig; inzicht in de overige documentatie die ten grondslag ligt aan de te scannen grondlocatie.
Overzicht ontwikkelingen Indien aanwezig; een overzicht van de ontwikkelingen die ten grondslag ligt aan de te scannen grondlocatie.
Scoreformulier Een puntensysteem waarin alle ontwikkelingen en beleidsstukken gekoppeld worden aan een score om inzicht te geven in te potentie van de te scannen grondlocatie.
Conclusie en aanbeveling Een beknopte samenvatting van de plannen die ten grondslag liggen aan de te scannen locatie, aanvullende of afwijkende bepalingen die invloed kunnen hebben op het al dan niet plaatsvinden van een bestemmingswijziging.
Referenties Overzicht van de bronnen en referenties die geraadpleegd zijn en ten grondslag liggen aan de Grondscan.

 

 

Artikel 5 – Aanmelding en totstandkoming van de overeenkomst

1.      De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van acceptatie door de consument van de algemene voorwaarden in de registratieprocedure.

2.      De consument is verplicht de juiste, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens te verschaffen die van hem worden verlangd bij de registratieprocedure en Scan uw grond onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging in deze gegevens door dienovereenkomstige aanpassing van op de Scan uw grond website met betrekking tot de consument vermelde gegevens.

3.      Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Scan uw grond onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Scan uw grond is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.      Scan uw grond behoudt zich het recht voor om een aanmelding om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen. Scan uw grond behoudt zich het recht voor om de dienst te beëindigen indien een of meerdere van de aanmeldgegevens, onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig blijken te zijn.

5.      Scan uw grond zal bij de Grondscan aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Scan uw grond waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Scan uw grond deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.      In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.      Iedere Grondscan is door Scan uw grond tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Bij de aankoop van een Grondscan heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden totdat de aanvraag in behandeling is genomen.

2.      Het in behandeling nemen van een Grondscanaanvraag wordt in ieder geval per e-mail bevestigd. Daarnaast kan de consument te allen tijde inzage krijgen in de status van zijn of haar aanvraag door in te loggen op de Scan uw grond website met de daarvoor door de consument zelf aangemaakte logingegevens zoals omschreven in artikel 11.1.

3.      Voor annuleren van een bestelling kunnen transactiekosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 – De prijs

1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Scan uw grond dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

1.      Scan uw grond staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Scan uw grond er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.      Een door Scan uw grond, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Scan uw grond kan doen gelden.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1.      Scan uw grond zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het opzetten en leveren van de Grondscan.

2.      De uiterlijke leveringstermijn van een Grondscan is 90 dagen.

3.      Indien de levering vertraging ondervindt is Scan uw grond verplicht de consument hier uiterlijk 10 dagen voor afgesproken uiterlijke leveringsdatum van bewust te maken middels een e-mail of brief per post naar het door de consument opgegeven adres.

4.      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

5.      Iedere Grondscan wordt in eerste instantie altijd per e-mail toegezonden tenzij de consument tijdens de bestelprocedure op www.scanuwgrond.nl ervoor kiest dit per post thuisgestuurd te krijgen.

6.      Als de consument er voor kiest de Grondscan thuisgestuurd te krijgen kan Scan uw grond hier kosten voor rekenen. Deze kosten worden duidelijk naar voren gebracht tijdens de bestelling en tijdens de betaling.

 

 

Artikel 10 – Betaling

1.      Scan uw grond zal direct bij de consument het bedrag in rekening brengen wanneer de consument betaalt met Ideal of Credit Card.

2.      De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Scan uw grond te melden.

3.      In geval van wanbetaling van de consument heeft Scan uw grond behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4.      Scan uw grond slaat in geen enkel geval creditcard gegevens van de consument op

 

Artikel 11 – Autorisatie

1.      De consument voorziet zelf in een inlognaam en wachtwoord tijdens de registratieprocedure.

2.      Scan uw grond zal de consument slechts toegang tot het persoonlijke gebruikersaccount op www.scanuwgrond.nl verschaffen indien toegang wordt verzocht met de inlognaam en wachtwoord van de consument. Indien aldus toegang wordt verzocht, is Scan uw grond bevoegd de toegang te verlenen zonder terzake nog enig nader onderzoek te verrichten.

3.      De consument is gehouden zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik en het bewaren van de inlognaam en wachtwoord. Verlies, diefstal en ongeautoriseerd gebruik van de inlognaam en wachtwoord dienen onverwijld ter kennis van Scan uw grond te worden gebracht. Scan uw grond is niet aansprakelijk voor tegoeden die nog aanwezig zullen zijn.

4.      Scan uw grond zal de consument nooit telefonisch benaderen met de vraag om de inlognaam en wachtwoord af te geven.

5.      De consument staat in voor al het gebruik dat van de dienst wordt gemaakt door derden die toegang tot de Dienst hebben verkregen met behulp van de inlognaam en wachtwoord van de consument. De consument staat er tevens voor in dat derden die aldus toegang tot de Dienst hebben verkregen, niet in strijd zullen handelen met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, waaronder het bepaalde in artikel 5.1. De consument zal Scan uw grond vrijwaren voor alle schade, kosten en claims die hieruit voortvloeien.

 

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

1.      Scan uw grond beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Scan uw grond, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.      Bij Scan uw grond ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Scan uw grond binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.      Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13 – Geschillen

1.      Op overeenkomsten tussen Scan uw grond en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 – Beschikbaarheid en onderhoud
1.      Scan uw grond is gerechtigd de toegang tot de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen, indien buitengebruikstelling noodzakelijk is voor onderhoud of aanpassing van de dienst dan wel de technische of ondersteunende faciliteiten die daarmee samenhangen.
2.      De duur van de buitengebruikstelling zal tot het minimum worden beperkt en tijdig worden bekend gemaakt, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
3.      Scan uw grond zal trachten onderbrekingen als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, dan wel storingen in de dienst zoveel mogelijk te beperken, een en ander voor zover zij daarop invloed kan uitoefenen. Scan uw grond garandeert echter niet een ononderbroken of storingvrij gebruik van de dienst.
4.      Indien de storing is veroorzaakt als gevolg van het oneigenlijk of onjuist gebruik van de dienst door de consument, kan Scan uw grond de kosten die verband houden met het verhelpen van de storing bij de Consument in rekening brengen.

 

Artikel 15 – Beveiliging en Internet
1.      Scan uw grond zal passende beveiligingsprocedures en -maatregelen nemen om de dienst van de consument te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang of wijziging, vernietiging of verlies van gegevens, maar Scan uw grond kan terzake geen garantie geven.

 

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1.      Scan uw grond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de consument lijdt door tekortkomingen van Scan uw grond bij de uitvoering van de overeenkomst.
2.      Scan uw grond kan zich niet beroepen op de uitsluiting van de aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
3.      Onze dienst is op dergelijke wijze ingericht dat bij nieuwe aanvragen eerst een voorbeeld PDF wordt aangeboden die bij voltooiing van de Grondscan zal worden aangepast naar het daadwerkelijke product. Scan uw grond behoud het recht voltooide rapporten bij nieuwe ontwikkelingen aan te passen.
4.      Scan uw grond is niet aansprakelijk voor schrijffouten die voortvloeien uit de Scan uw grond Website of de aangeboden Grondscan rapporten.

 

Artikel 17 – Overmacht
1.      Noch Scan uw grond noch de consument is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming.

 

Artikel 18 – Duur en beëindiging (afmeldingsprocedure)
1.      De overeenkomst vervalt automatisch wanneer de consument voor de duur van drie jaar geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst.
2.      Indien de consument een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft de consument het recht om deze overeenkomst te ontbinden binnen 7 Werkdagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen conform artikel 5.1 door middel van een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische mededeling aan Scan uw grond. Het in dit artikel genoemde recht tot ontbinding vervalt indien Scan uw grond de Grondscanaanvraag in behandeling heeft genomen en dit heeft bevestigd zoals staat omschreven in artikel 6.2.
3.      De consument dient ervoor te zorgen dat bij beëindiging van de overeenkomst eventuele tegoeden zijn opgemaakt.

 

Artikel 19 – Privacy
1.      Scan uw grond hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten en heeft een apart privacy statement gemaakt dat van toepassing is op de Dienst. Indien u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden betekent dit dat u kennis heeft genomen van dit privacy statement. <link naar ons privacy statement)

 

 

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
1.      Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Scan uw grond worden gewijzigd. Behoudens het gestelde in lid 3 gelden deze wijzigingen ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.
2.      Wijzigingen zullen worden bekend gemaakt op de Scan uw grond Website en door schriftelijke of elektronische toezending aan de Cliënt. De wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum die in deze bekendmaking is vermeld.
3.      Indien de cliënt door de wijziging in een ongunstigere positie komt te verkeren, kan hij de Overeenkomst opzeggen op de wijze als bepaald in artikel 19.1, tegen de datum waarop de nieuwe voorwaarden of tarieven van kracht worden. De opzegging dient voor laatstgenoemde datum door Scan uw grond te zijn ontvangen.

 

 

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.